صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تصمیمات مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر رکن متولی و مدیر ثبت) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ساعت ۱۴:۰۰ ( تغییر نام صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ساعت ۱۰:۰۰ (تمدید دوره فعالیت و انتقال واحدهای ممتاز) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ تصمیمات مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰ (تغییر رکن ضامن نقدشوندگی) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰ ( تغییر نام صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹(تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴(تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹(اطلاع رسانی در خصوص مبلغ،زمان و نحوه قابل پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام، اطمینان از صحت پرداخت های صورت گرفته) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹(تغییر ماده ۴۰ اساسنامه وظایف مدیر، تغییر ماده ۴۴ اساسنامه وظایف متولی، تغییر ماده ۵۸ اساسنامه اطلاع رسانی درخصوص مبلغ، زمان و نحوه قابل پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به هر س تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ (تمدید دوره فعالیت صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ (تغییرات تبصره ۱ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه در خصوص نحوه صدور و ابطال صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱(تغییرات سقف واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱(تغییر شناسه ملی) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱(تغییر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ (نرخ پیش بینی و پرداخت دوره ای سود،هزینه های دسترسی به نرم افزار) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱(تغییر دوره و هزینه های نرخ سود،هزینه دسترسی به نرم افزار) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱(تغییر در خصوص مدیر ثبت صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ اساسنامه جدید صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵(تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار در خصوص مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱(تغییر هزینه های مجامع، دسترسی به نرم افزار، کارمزد مدیر،متولی،حسابرس) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱(اصلاح اساسنامه و تغییر ساختار صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹(تغییر ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹(تغییر در ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال و زمانبندی تقسیم سود) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ تغییرات اساس نامه