صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۸:۰۰(تغییر بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۸:۰۰ (تغییر بند"و"ماده ۲۲ اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۳ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر آدرس تارنمای صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴ تصمیمات مجمع صندوقمجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر هزینه نرم افزار، متولی و حق الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۵ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر هزینه نرم افزار، متولی و حق الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۶ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر هزینه نرم افزار و متولی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۷ تصمیمات مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر رکن متولی و مدیر ثبت) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۸ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰ (تغییر رکن متولی و مدیر ثبت و حد نصاب ترکیب دارایی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۹ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۱۰ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۱۱ لیست حاضرین مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰ (تغییر رکن متولی و مدیر ثبت و حد نصاب ترکیب دارایی ها) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۲ لیست حاضرین مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر رکن متولی و مدیر ثبت) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۳ دعوتنامه مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰ (تغییر رکن متولی و مدیر ثبت) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۱۴ دعوتنامه مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر رکن متولی و مدیر ثبت) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۱۵ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ساعت ۱۴:۰۰ ( تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۱۶ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ساعت ۱۴:۰۰(افزودن بند پیش بینی سود) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۱۷ لیست حاضرین در مجمع اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ساعت ۱۴:۰۰(تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۱۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ساعت ۱۰:۰۰ (تمدید دوره فعالیت و انتقال واحدهای ممتاز) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۲۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ساعت ۱۴.۰۰ (افزودن بند پیش بینی سود) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۲۱ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰(تغییر رکن ضامن نقدشوندگی و تغییر مشخصات مدیر و ضامن نقدشوندگی ) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۲۲ تصمیمات مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰ (تغییر رکن ضامن نقدشوندگی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۲۳ لیست حاضرین درمجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ (تمدید دوره فعالیت و انتقال واحدهای ممتاز) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۲۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ساعت ۱۰:۰۰(تمدید دوره فعالیت صندوق و انتقال واحدهای ممتاز) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۲۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصارمورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ (افزودن بند پیش بینی سود) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۲۶ لیست حاضرین مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۲۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰ ( تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۲۸ لیست حاضرین مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰ (تغییر رکن ضامن نقدشوندگی و تغییر مشخصات مدیر و ضامن نقدشوندگی ) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۹ لیست حاضرین مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰ (تغییر رکن ضامن نقدشوندگی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۳۰ دعوتنامه مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰ (تغییر رکن ضامن نقدشوندگی و تغییر مشخصات مدیر و ضامن نقدشوندگی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۳۱ دعوتنامه مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰ (تغییر رکن ضامن نقدشوندگی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۳۲ مجمع عمومي عادي ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ براي دوره مالي ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۳۳ دعوتنامه مجمع عمومي عادي ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰ براي دوره مالي ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۳۴ تصميمات مجمع (امیدنامه ای)صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ساعت ۱۳:۳۰(تغییر هزینه های برگزاری مجامع، تغییرکارمزد متولی،تغییر هزینه نرم افزار، حق الزحمه حسابرس، بررسی و اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۵ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ساعت ۱۳:۳۰( تغییرهزینه های متولی،حسابرس،نرم افزار و اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۶ لیست حاضرین در مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰ ( تغییر مهلت ارائه گزارش حسابرس، تسهیل در ارائه قبولی سمت ارکان و مهلت تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۷ دعوتنامه مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰ ( تغییر مهلت ارائه گزارش حسابرس، تسهیل در ارائه قبولی سمت ارکان و تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۳۸ دعوتنامه مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ساعت ۱۳:۳۰(تغییر هزینه مجامع و نرم افزار،تغییر کارمزد متولی،حسابرس،بررسی و اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۳۹ لیست حاضرین مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۴۰ دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۴۱ لیست حاضرین مجمع ۱۳۹۹/۱۲/۰۹صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۴۲ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره ۱۲ ماهه منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۴۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(هزینه نرم‌افزار و اصلاح حدنصاب سرمایه‌گذاری) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۴۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ (تغییر رکن متولی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۴۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۴۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۴۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۴۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۴۹ روزنامه رسمی تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۵۰ روزنامه رسمی تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۵۱ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲) تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۵۲ اسامی حاضرین درمجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲صندوق امیدانصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۵۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصارمورخ ۱۳۹۹.۰۷.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۵۴ تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۵۵ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۵۶ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت ۱۱:۰۰مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴)تمدید مجوزدوره فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۵۷ اسامی حاضرین درمجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱صندوق امیدانصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۵۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق امیدانصار(تصمیم گیری در خصوص حذف نرخ بازدهی پیش بینی سالانه بند ۴-۲- امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۵۹ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۶۰ اسامی حاضرین درمجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴صندوق امیدانصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۶۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۶۲ روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۶۳ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت ۱۴:۴۵مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۶۴ ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۹( بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۶۵ ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۹( تصویب صورت مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۶۶ اسامی حاضرین درمجامع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹صندوق امیدانصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۶۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق امیدانصار ( تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۶۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق امیدانصار ( تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۶۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق امیدانصار ( تصویب صورت مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۷۰ روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
۷۱ آگهی ثبت مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار( تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۷۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱(تمدید دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۷۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۷۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۷۵ ثبت صورتجلسه امید نامه ای مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۷۶ مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹(تمدید دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۷۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۷۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۷۹ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴(تمدید دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۸۰ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ (تغییر رکن متولی صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
۸۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۸۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۸۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰(تصویب صورتهای مالی، بند ۸-۷ امیدنامه در خصوص تغییر حسابرس صندوق، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۸۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۸۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹(تغییر ماده ۳ امیدنامه در خصوص پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۸۶ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹(تغییر ماده ۴۰ اساسنامه وظایف مدیر، تغییر ماده ۴۴ اساسنامه وظایف متولی، تغییر ماده ۵۸ اساسنامه اطلاع رسانی درخصوص مبلغ، زمان و نحوه قابل پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به هر سرمایه دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۸۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ (الحاق کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق به جدول هزینه های مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۸۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۸۹ مجوز سازمان برای صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ (تمدید مجوز فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۹۰ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۹۱ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ (تمدید دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۹۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۹۳ صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۹۴ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ (تغییرات تبصره ۱ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه در خصوص نحوه صدور و ابطال صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۹۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ (تصویب صورتهای مالی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تمدید تصدی ارکان صندوق تا پایان فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۹۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ (کاهش نرخ پیش بینی سود صندوق، تغییر دوره پرداخت سود، تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۹۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱(تصمیم گیری در خصوص تغییر مدیر ثبت صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۹۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵(تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۹۹ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۱۰۰ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱(تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۱۰۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱(اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوق، تغییر ساختار صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۱۰۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹(تغییر در ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال، تقسیم سود اسفند ماه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۱۰۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹(تغییر نرخ پیش بینی سود) دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
۱۰۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹(تصویب صورتهای مالی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تصویب هزینه ها) دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۱۰۵ آگهی ثبت مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵(تغییر نرخ بازده پیش بینی شده از ۲۰درصد به ۱۶ درصد) دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
۱۰۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ صندوق با درآمد ثابت امید انصار مبنی بر تغییر نرخ بازده پیش بینی شده دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
۱۰۷ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ صندوق امید انصار در خصوص افزایش حداکثر واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
۱۰۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ (تغییر نرخ بازدهی پیش بینی) دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
۱۰۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱(تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه برای هر سرمایه گذار،تغییر حداقل مدت زمان سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
۱۱۰ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴(تصویب صورتهای مالی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تغییر در بند هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
۱۱۱ آگهي دعوت به مجمع عمومي ساليانه دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
۱۱۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷(تغییر رکن متولی، تغییر در بند هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
۱۱۳ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷(تغییر رکن متولی، تغییر در بند هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
۱۱۴ صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۶