صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴,۲۷۶,۳۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵,۷۲۳,۶۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۶,۴۱۳,۸۸۹,۸۸۲,۰۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۲۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۳,۲۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۱,۰۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱,۰۳۴,۲۵۱ ۱,۰۳۳,۲۵۵ ۱,۰۸۱,۰۶۱ ۴۷,۸۰۶ ۰ ۳۳۴,۸۴۹,۱۷۰ ۰ ۲۷۰,۵۷۲,۷۹۳ ۶۴,۲۷۶,۳۷۷ ۶۶,۴۱۳,۸۸۹,۸۸۲,۰۷۳
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱,۰۳۳,۵۶۸ ۱,۰۳۲,۵۵۱ ۱,۰۷۹,۹۵۴ ۴۷,۴۰۳ ۰ ۳۳۴,۸۴۹,۱۷۰ ۰ ۲۷۰,۵۷۲,۷۹۳ ۶۴,۲۷۶,۳۷۷ ۶۶,۳۶۸,۶۰۶,۳۲۳,۲۶۱
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱,۰۳۲,۸۶۴ ۱,۰۳۱,۸۴۷ ۱,۰۷۹,۲۸۷ ۴۷,۴۴۰ ۱۷۰,۳۷۸ ۳۳۴,۸۴۹,۱۷۰ ۳,۰۷۶,۷۵۵ ۲۷۰,۵۷۲,۷۹۳ ۶۴,۲۷۶,۳۷۷ ۶۶,۳۲۳,۴۱۳,۴۹۸,۵۰۴
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱,۰۳۲,۱۱۶ ۱,۰۳۱,۱۴۳ ۱,۰۷۶,۵۷۵ ۴۵,۴۳۲ ۲۴۲,۰۹۱ ۳۳۴,۶۷۸,۷۹۲ ۲۳۱,۲۳۶ ۲۶۷,۴۹۶,۰۳۸ ۶۷,۱۸۲,۷۵۴ ۶۹,۲۷۵,۰۰۹,۷۲۴,۳۵۷
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱,۰۳۱,۴۱۹ ۱,۰۳۰,۴۳۹ ۱,۰۷۶,۲۹۸ ۴۵,۸۵۹ ۱۹۴,۰۵۷ ۳۳۴,۴۳۶,۷۰۱ ۱۳۸,۴۰۱ ۲۶۷,۲۶۴,۸۰۲ ۶۷,۱۷۱,۸۹۹ ۶۹,۲۱۶,۵۵۲,۷۵۴,۵۷۹
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱,۰۳۰,۷۱۷ ۱,۰۲۹,۷۳۵ ۱,۰۷۵,۷۷۶ ۴۶,۰۴۱ ۳۱۰,۶۰۲ ۳۳۴,۲۴۲,۶۴۴ ۹۵,۲۵۷ ۲۶۷,۱۲۶,۴۰۱ ۶۷,۱۱۶,۲۴۳ ۶۹,۱۱۱,۹۴۶,۸۱۱,۵۰۷
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱,۰۳۰,۰۱۸ ۱,۰۲۹,۰۳۱ ۱,۰۷۵,۴۸۵ ۴۶,۴۵۴ ۷۵۴,۸۲۲ ۳۳۳,۹۳۲,۰۴۲ ۱,۳۹۱,۴۲۴ ۲۶۷,۰۳۱,۱۴۴ ۶۶,۹۰۰,۸۹۸ ۶۸,۸۴۳,۱۳۰,۱۱۰,۵۹۳
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱,۰۲۹,۳۰۱ ۱,۰۲۸,۳۲۸ ۱,۰۷۳,۲۱۹ ۴۴,۸۹۱ ۰ ۳۳۳,۱۷۷,۲۲۰ ۰ ۲۶۵,۶۳۹,۷۲۰ ۶۷,۵۳۷,۵۰۰ ۶۹,۴۵۰,۶۹۵,۷۰۰,۴۰۲
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۰۲۸,۵۷۸ ۱,۰۲۷,۶۲۴ ۱,۰۷۲,۲۹۳ ۴۴,۶۶۹ ۰ ۳۳۳,۱۷۷,۲۲۰ ۰ ۲۶۵,۶۳۹,۷۲۰ ۶۷,۵۳۷,۵۰۰ ۶۹,۴۰۳,۱۵۳,۹۱۰,۶۲۰
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۰۵۰,۳۹۷ ۱,۰۴۹,۴۴۳ ۱,۰۹۴,۱۱۲ ۴۴,۶۶۹ ۰ ۳۳۳,۱۷۷,۲۲۰ ۰ ۲۶۵,۶۳۹,۷۲۰ ۶۷,۵۳۷,۵۰۰ ۷۰,۸۷۶,۷۵۴,۶۲۳,۱۲۰
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱,۰۴۹,۶۹۳ ۱,۰۴۸,۷۴۰ ۱,۰۹۳,۴۷۴ ۴۴,۷۳۴ ۳,۰۸۵,۰۳۷ ۳۳۳,۱۷۷,۲۲۰ ۳۳۴,۱۱۴ ۲۶۵,۶۳۹,۷۲۰ ۶۷,۵۳۷,۵۰۰ ۷۰,۸۲۹,۲۶۱,۹۴۰,۷۵۹
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱,۰۴۹,۰۳۰ ۱,۰۴۸,۰۳۶ ۱,۰۹۴,۶۸۹ ۴۶,۶۵۳ ۲۱۲,۰۹۵ ۳۳۰,۰۹۲,۱۸۳ ۱۴,۳۲۰ ۲۶۵,۳۰۵,۶۰۶ ۶۴,۷۸۶,۵۷۷ ۶۷,۸۹۸,۶۵۱,۱۴۰,۲۸۹
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱,۰۴۸,۳۲۸ ۱,۰۴۷,۳۳۲ ۱,۰۹۴,۲۴۸ ۴۶,۹۱۶ ۲,۱۱۸,۸۵۳ ۳۲۹,۸۸۰,۰۸۸ ۱,۴۶۸,۸۸۷ ۲۶۵,۲۹۱,۲۸۶ ۶۴,۵۸۸,۸۰۲ ۶۷,۶۴۵,۹۰۸,۲۷۰,۳۶۱
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱,۰۴۷,۶۳۰ ۱,۰۴۶,۶۲۸ ۱,۰۹۴,۰۷۰ ۴۷,۴۴۲ ۳,۱۰۶,۸۷۹ ۳۲۷,۷۶۱,۲۳۵ ۱,۰۲۵,۰۵۱ ۲۶۳,۸۲۲,۳۹۹ ۶۳,۹۳۸,۸۳۶ ۶۶,۹۲۰,۱۹۹,۱۱۰,۶۹۱
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱,۰۴۶,۹۶۰ ۱,۰۴۵,۹۲۴ ۱,۰۹۴,۶۸۱ ۴۸,۷۵۷ ۱۱۶,۴۲۳ ۳۲۴,۶۵۴,۳۵۶ ۱۵۷,۸۳۰ ۲۶۲,۷۹۷,۳۴۸ ۶۱,۸۵۷,۰۰۸ ۶۴,۶۹۷,۷۲۹,۴۰۶,۴۲۴
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱,۰۴۶,۲۶۳ ۱,۰۴۵,۲۲۰ ۱,۰۹۳,۹۹۲ ۴۸,۷۷۲ ۰ ۳۲۴,۵۳۷,۹۳۳ ۰ ۲۶۲,۶۳۹,۵۱۸ ۶۱,۸۹۸,۴۱۵ ۶۴,۶۹۷,۴۷۹,۰۲۳,۹۴۸
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱,۰۴۵,۵۵۳ ۱,۰۴۴,۵۱۶ ۱,۰۹۳,۳۷۸ ۴۸,۸۶۲ ۰ ۳۲۴,۵۳۷,۹۳۳ ۰ ۲۶۲,۶۳۹,۵۱۸ ۶۱,۸۹۸,۴۱۵ ۶۴,۶۵۳,۸۶۸,۶۶۳,۶۰۴
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱,۰۴۴,۸۵۰ ۱,۰۴۳,۸۱۳ ۱,۰۹۲,۶۷۵ ۴۸,۸۶۲ ۹۳,۱۷۶ ۳۲۴,۵۳۷,۹۳۳ ۱۵,۶۳۴ ۲۶۲,۶۳۹,۵۱۸ ۶۱,۸۹۸,۴۱۵ ۶۴,۶۱۰,۳۵۲,۱۲۶,۷۹۳
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱,۰۴۴,۱۴۷ ۱,۰۴۳,۱۰۸ ۱,۰۹۲,۰۰۷ ۴۸,۸۹۹ ۰ ۳۲۴,۴۴۴,۷۵۷ ۰ ۲۶۲,۶۲۳,۸۸۴ ۶۱,۸۲۰,۸۷۳ ۶۴,۴۸۵,۸۶۶,۴۸۴,۴۱۸
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۱,۰۴۳,۴۱۶ ۱,۰۴۲,۴۰۵ ۱,۰۹۱,۴۴۰ ۴۹,۰۳۵ ۱۳۹,۵۰۹ ۳۲۴,۴۴۴,۷۵۷ ۱,۰۴۶,۴۱۶ ۲۶۲,۶۲۳,۸۸۴ ۶۱,۸۲۰,۸۷۳ ۶۴,۴۴۲,۳۸۱,۱۸۳,۳۱۷
  مشاهده همه