صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۸۶۵,۶۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۱۳۴,۳۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۵۲۵,۰۰۸,۵۶۲,۹۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۰۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۷,۶۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۸,۵۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱,۰۳۰,۰۱۶ ۱,۰۲۷,۶۲۸ ۱,۰۲۸,۵۲۶ ۸۹۸ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۰ ۱۸۶,۷۶۹,۶۳۸ ۲۳,۸۶۵,۶۴۴ ۲۴,۵۲۵,۰۰۸,۵۶۲,۹۴۱
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱,۰۲۹,۵۰۲ ۱,۰۲۷,۱۷۶ ۱,۰۲۷,۹۸۸ ۸۱۲ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۰ ۱۸۶,۷۶۹,۶۳۸ ۲۳,۸۶۵,۶۴۴ ۲۴,۵۱۴,۲۱۹,۳۳۸,۳۰۹
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۱,۰۲۸,۸۶۳ ۱,۰۲۶,۵۳۸ ۱,۰۲۷,۳۶۲ ۸۲۴ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۲۰,۹۶۴ ۱۸۶,۷۶۹,۶۳۸ ۲۳,۸۶۵,۶۴۴ ۲۴,۴۹۸,۹۸۳,۴۰۸,۹۵۸
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱,۰۴۵,۶۳۱ ۱,۰۴۳,۳۰۸ ۱,۰۴۴,۱۴۴ ۸۳۶ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۰ ۱۸۶,۷۴۸,۶۷۴ ۲۳,۸۸۶,۶۰۸ ۲۴,۹۲۱,۰۹۲,۳۲۶,۷۷۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱,۰۲۸,۲۲۳ ۱,۰۲۵,۹۰۰ ۱,۰۲۶,۷۳۶ ۸۳۶ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۰ ۱۸۶,۷۴۸,۶۷۴ ۲۳,۸۸۶,۶۰۸ ۲۴,۵۰۵,۲۷۴,۲۵۴,۷۰۸
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱,۰۴۴,۹۷۶ ۱,۰۴۲,۶۶۱ ۱,۰۴۳,۴۰۰ ۷۳۹ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۰ ۱۸۶,۷۴۸,۶۷۴ ۲۳,۸۸۶,۶۰۸ ۲۴,۹۰۵,۶۲۷,۱۱۸,۰۵۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱,۰۴۴,۳۳۹ ۱,۰۴۲,۰۲۵ ۱,۰۴۲,۷۷۶ ۷۵۱ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۱۱,۷۷۵ ۱۸۶,۷۴۸,۶۷۴ ۲۳,۸۸۶,۶۰۸ ۲۴,۸۹۰,۴۳۳,۶۷۴,۴۱۴
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱,۰۴۳,۷۰۰ ۱,۰۴۱,۳۸۷ ۱,۰۴۲,۱۵۱ ۷۶۴ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۱۶,۳۴۰ ۱۸۶,۷۳۶,۸۹۹ ۲۳,۸۹۸,۳۸۳ ۲۴,۸۸۷,۴۶۲,۰۸۶,۰۳۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱,۰۴۳,۲۶۸ ۱,۰۴۰,۹۵۵ ۱,۰۴۱,۴۸۸ ۵۳۳ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۲۱,۹۶۶ ۱۸۶,۷۲۰,۵۵۹ ۲۳,۹۱۴,۷۲۳ ۲۴,۸۹۴,۱۵۱,۳۵۸,۰۷۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱,۰۴۲,۶۲۴ ۱,۰۴۰,۲۹۲ ۱,۰۴۰,۸۳۵ ۵۴۳ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۱۶,۴۰۷ ۱۸۶,۶۹۸,۵۹۳ ۲۳,۹۳۶,۶۸۹ ۲۴,۹۰۱,۱۴۷,۹۹۱,۶۷۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱,۰۴۱,۸۷۴ ۱,۰۳۹,۵۴۸ ۱,۰۴۰,۰۹۶ ۵۴۸ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۱۴,۴۶۱ ۱۸۶,۶۸۲,۱۸۶ ۲۳,۹۵۳,۰۹۶ ۲۴,۹۰۰,۳۸۶,۶۶۹,۵۷۵
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱,۰۴۱,۰۳۹ ۱,۰۳۸,۷۲۰ ۱,۰۴۰,۰۳۴ ۱,۳۱۴ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۰ ۱۸۶,۶۶۷,۷۲۵ ۲۳,۹۶۷,۵۵۷ ۲۴,۸۹۵,۵۸۳,۳۴۵,۲۴۳
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۱,۰۳۹,۹۸۲ ۱,۰۳۷,۶۶۷ ۱,۰۳۸,۹۸۲ ۱,۳۱۵ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۰ ۱۸۶,۶۶۷,۷۲۵ ۲۳,۹۶۷,۵۵۷ ۲۴,۸۷۰,۳۳۷,۹۹۹,۰۰۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱,۰۳۹,۳۴۶ ۱,۰۳۷,۰۳۱ ۱,۰۳۸,۳۵۸ ۱,۳۲۷ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۹,۸۴۰ ۱۸۶,۶۶۷,۷۲۵ ۲۳,۹۶۷,۵۵۷ ۲۴,۸۵۵,۰۹۹,۹۸۷,۵۴۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱,۰۳۸,۷۰۶ ۱,۰۳۶,۳۹۳ ۱,۰۳۷,۷۳۲ ۱,۳۳۹ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۱۹,۱۷۶ ۱۸۶,۶۵۷,۸۸۵ ۲۳,۹۷۷,۳۹۷ ۲۴,۸۴۹,۹۹۶,۴۰۶,۳۸۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱,۰۳۸,۱۱۳ ۱,۰۳۵,۸۰۱ ۱,۰۳۷,۱۵۲ ۱,۳۵۱ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۲۱,۲۱۷ ۱۸۶,۶۳۸,۷۰۹ ۲۳,۹۹۶,۵۷۳ ۲۴,۸۵۵,۶۸۲,۳۵۸,۰۵۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱,۰۳۷,۲۶۸ ۱,۰۳۴,۹۵۹ ۱,۰۳۶,۳۱۹ ۱,۳۶۰ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۱۳,۸۰۴ ۱۸۶,۶۱۷,۴۹۲ ۲۴,۰۱۷,۷۹۰ ۲۴,۸۵۷,۴۳۶,۳۲۹,۱۴۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱,۰۳۶,۲۵۷ ۱,۰۳۳,۹۲۰ ۱,۰۳۴,۷۶۵ ۸۴۵ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۶۴,۸۳۹ ۱۸۶,۶۰۳,۶۸۸ ۲۴,۰۳۱,۵۹۴ ۲۴,۸۴۶,۷۵۳,۷۶۳,۰۹۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱,۰۳۵,۵۹۵ ۱,۰۳۳,۲۵۶ ۱,۰۳۴,۱۱۱ ۸۵۵ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۰ ۱۸۶,۵۳۸,۸۴۹ ۲۴,۰۹۶,۴۳۳ ۲۴,۸۹۷,۷۸۵,۱۵۳,۶۳۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۱,۰۳۴,۹۵۷ ۱,۰۳۲,۶۱۴ ۱,۰۳۳,۴۶۱ ۸۴۷ ۰ ۲۱۰,۶۳۵,۲۸۲ ۰ ۱۸۶,۵۳۸,۸۴۹ ۲۴,۰۹۶,۴۳۳ ۲۴,۸۸۲,۳۲۲,۰۶۴,۱۴۴
  مشاهده همه