صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۳,۰۴۴,۵۷۳ ۷.۱ % ۲,۸۷۲,۸۱۱ ۶.۷ % ۱۷,۲۳۴,۲۳۴ ۴۰.۲ % ۱,۹۰۶,۶۳۰ ۴.۴۵ % ۱۷,۰۸۳,۲۰۷ ۳۹.۸۵ % ۴۲۰,۸۳۲ ۰.۹۸ % ۳۰۶,۷۷۳ ۰.۷۲ %
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۳,۰۴۸,۹۲۳ ۸.۲۳ % ۲,۸۶۵,۲۴۷ ۷.۷۳ % ۱۵,۲۲۹,۳۲۶ ۴۱.۰۹ % ۱,۹۰۶,۰۸۲ ۵.۱۴ % ۱۳,۲۴۶,۱۱۵ ۳۵.۷۴ % ۴۵۸,۹۸۶ ۱.۲۴ % ۳۰۶,۲۹۱ ۰.۸۳ %
۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۳,۰۴۸,۹۲۳ ۸.۲۳ % ۲,۸۶۴,۵۴۵ ۷.۷۳ % ۱۵,۲۲۱,۵۸۱ ۴۱.۰۹ % ۱,۹۰۵,۵۳۴ ۵.۱۴ % ۱۳,۲۴۶,۰۵۱ ۳۵.۷۶ % ۴۵۲,۴۴۳ ۱.۲۲ % ۳۰۶,۲۹۵ ۰.۸۳ %
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۳,۰۴۸,۹۲۳ ۸.۲۳ % ۲,۸۶۳,۸۴۳ ۷.۷۴ % ۱۵,۲۱۳,۸۴۲ ۴۱.۰۹ % ۱,۹۰۴,۹۸۶ ۵.۱۴ % ۱۳,۲۰۷,۸۳۲ ۳۵.۶۷ % ۴۸۴,۰۷۰ ۱.۳۱ % ۳۰۶,۲۹۹ ۰.۸۳ %
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۳,۰۳۲,۷۳۶ ۸.۲ % ۲,۸۵۷,۳۶۳ ۷.۷۳ % ۱۵,۲۰۶,۱۰۶ ۴۱.۱۲ % ۱,۹۰۴,۴۳۸ ۵.۱۵ % ۱۳,۱۴۹,۶۵۴ ۳۵.۵۶ % ۵۳۴,۲۸۸ ۱.۴۴ % ۲۹۷,۹۳۴ ۰.۸۱ %
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۳,۰۳۲,۷۳۶ ۸.۲ % ۲,۸۵۶,۶۶۱ ۷.۷۳ % ۱۵,۱۹۸,۳۷۶ ۴۱.۱۱ % ۱,۹۰۳,۸۹۰ ۵.۱۵ % ۱۳,۱۴۹,۶۵۴ ۳۵.۵۷ % ۵۲۷,۷۰۹ ۱.۴۳ % ۲۹۷,۹۳۸ ۰.۸۱ %
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۳,۰۳۲,۷۳۶ ۸.۲۱ % ۲,۸۵۵,۹۵۹ ۷.۷۳ % ۱۵,۱۹۰,۵۹۹ ۴۱.۱۱ % ۱,۹۰۳,۳۴۲ ۵.۱۵ % ۱۳,۱۴۹,۶۵۴ ۳۵.۵۹ % ۵۲۱,۱۳۷ ۱.۴۱ % ۲۹۷,۹۴۱ ۰.۸۱ %
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۳,۰۱۹,۰۱۸ ۸.۱۷ % ۲,۸۷۷,۰۶۳ ۷.۷۹ % ۱۵,۱۸۷,۷۵۸ ۴۱.۱۲ % ۱,۹۰۲,۷۹۴ ۵.۱۵ % ۱۳,۱۶۹,۸۰۴ ۳۵.۶۶ % ۴۸۰,۳۴۵ ۱.۳ % ۲۹۵,۰۷۵ ۰.۸ %
۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۳,۰۱۹,۶۷۰ ۸.۱۸ % ۲,۹۵۰,۹۲۱ ۷.۹۸ % ۱۵,۲۱۷,۹۶۵ ۴۱.۲ % ۱,۹۰۲,۲۴۶ ۵.۱۵ % ۱۳,۱۵۴,۴۳۶ ۳۵.۶۱ % ۳۹۶,۵۴۳ ۱.۰۷ % ۲۹۵,۵۵۴ ۰.۸ %