صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۳,۱۸۹,۶۷۶ ۳.۹۷ % ۳,۰۹۰,۲۹۵ ۳.۸۴ % ۵۴,۶۴۵,۳۵۵ ۶۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۴۱,۸۲۷ ۱۹.۰۷ % ۳,۶۵۹,۲۵۶ ۴.۵۵ % ۵۱۰,۶۹۴ ۰.۶۳ %
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۳,۲۰۴,۲۸۱ ۳.۹۳ % ۳,۱۰۹,۳۱۲ ۳.۸۱ % ۵۷,۷۴۳,۹۳۶ ۷۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۸۳,۵۳۹ ۲۰.۲ % ۵۴۸,۳۶۴ ۰.۶۷ % ۵۱۴,۰۸۱ ۰.۶۳ %
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۳,۲۰۴,۲۸۱ ۳.۹۳ % ۳,۱۰۹,۳۱۲ ۳.۸۱ % ۵۷,۷۰۹,۱۹۴ ۷۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۸۳,۵۳۹ ۲۰.۲۱ % ۵۳۷,۶۵۲ ۰.۶۶ % ۵۱۴,۰۵۱ ۰.۶۳ %
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۳,۲۰۴,۲۸۱ ۴.۰۲ % ۳,۱۰۹,۳۱۲ ۳.۹ % ۵۷,۶۷۳,۸۳۶ ۷۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۵۳,۹۷۴ ۱۸.۳۹ % ۵۲۷,۵۶۲ ۰.۶۶ % ۵۱۴,۰۷۶ ۰.۶۵ %
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۳,۲۳۹,۲۲۹ ۳.۹۷ % ۳,۱۴۱,۷۷۹ ۳.۸۴ % ۵۷,۶۱۳,۳۱۸ ۷۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۲۹,۳۵۲ ۲۰.۳۷ % ۵۱۰,۲۵۹ ۰.۶۲ % ۵۱۷,۶۷۳ ۰.۶۳ %
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۳,۲۶۳,۴۸۹ ۴.۰۲ % ۳,۱۴۶,۶۳۶ ۳.۸۷ % ۵۷,۱۷۱,۱۴۵ ۷۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۹۱,۲۸۷ ۲۰.۴۳ % ۵۰۳,۰۴۳ ۰.۶۲ % ۵۲۲,۶۸۹ ۰.۶۴ %
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۳,۲۶۴,۸۰۳ ۴.۰۳ % ۳,۱۵۷,۸۶۵ ۳.۹ % ۵۷,۱۲۱,۴۲۸ ۷۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۲۲,۸۹۰ ۲۰.۲۸ % ۴۹۱,۷۴۰ ۰.۶۱ % ۵۲۷,۳۳۳ ۰.۶۵ %
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۳,۲۶۶,۵۱۹ ۴.۰۴ % ۳,۱۲۴,۱۲۲ ۳.۸۶ % ۵۷,۰۸۰,۹۲۱ ۷۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۰۲,۶۰۲ ۲۰.۲۸ % ۴۷۱,۷۵۵ ۰.۵۸ % ۵۱۷,۴۰۲ ۰.۶۴ %
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۳,۱۶۸,۲۶۲ ۳.۸۲ % ۳,۰۳۶,۵۷۴ ۳.۶۶ % ۵۷,۰۵۱,۷۵۵ ۶۸.۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۹۸,۳۸۲ ۲۲.۵۵ % ۴۶۲,۰۱۲ ۰.۵۶ % ۵۰۴,۱۸۶ ۰.۶۱ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۳,۱۶۸,۲۶۲ ۳.۸۲ % ۳,۰۳۶,۵۷۴ ۳.۶۶ % ۵۷,۰۵۱,۷۵۵ ۶۸.۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۹۸,۳۸۲ ۲۲.۵۵ % ۴۶۲,۰۱۲ ۰.۵۶ % ۵۰۴,۱۸۶ ۰.۶۱ %