صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ تصمیمات مجمع صندوقمجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر هزینه نرم افزار، متولی و حق الزحمه حسابرس) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰ (تغییر رکن متولی و مدیر ثبت و حد نصاب ترکیب دارایی) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ساعت ۱۴:۰۰(افزودن بند پیش بینی سود) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰ (تغییر رکن ضامن نقدشوندگی و تغییر مشخصات مدیر و ضامن نقدشوندگی ) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای)صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ساعت ۱۳:۳۰(تغییر هزینه های برگزاری مجامع، تغییرکارمزد متولی،تغییر هزینه نرم افزار، حق الزحمه حسابرس، بررسی و اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(تغییرات لازم در امیدنامه صندوق، بررسی هزینه نرم افزار و اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری صندوق ) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ تغییرات امید نامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹(در خصوص افزودن بند پرداخت سود دوره ای در امیدنامه و اعمال آن از تاریخ مجمع) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸(تغییر رکن متولی صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰(تصویب صورتهای مالی، بند ۸-۷ امیدنامه در خصوص تغییر حسابرس صندوق، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹(تغییر ماده ۳ امیدنامه در خصوص پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ (الحاق کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق به جدول هزینه های مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸(اضافه شدن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به جدول هزینه های مندرج در امیدنامه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ (تصویب صورتهای مالی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تمدید تصدی ارکان صندوق تا پایان فعالیت صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱(افزایش حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱(افزایش حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱(تغییر نام و شناسه ملی مدیر ثبت صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱(تغییر نرخ پیش بینی سود،پرداخت دوره ای سود سرمایه گذاران،هزینه های دسترسی به نرم افزار) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ (کاهش نرخ پیش بینی سود صندوق، تغییر دوره پرداخت سود، تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱(تغییر مدیر ثبت صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ آگهی مجمع ۰۷/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ امیدنامه جدید صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵(تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱(تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق، کارمزد مدیر، کارمزد متولی،کارمزد حسابرس، هزینه دسترسی به نرم افزار،تارنما) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱(تغییر هزینه های صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱(افزایش حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱(اصلاح امیدنامه صندوق، تغییر ساختار صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹(تغییر در ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹(اطلاع رسانی درخصوص موعد تقسیم سود اسفند ماه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹(تغییر در ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال، تقسیم سود اسفند ماه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹(تغییر نرخ پیش بینی سود) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹(تصویب صورتهای مالی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تصویب هزینه ها) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ (تغییر نرخ بازدهی پیش بینی) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ آگهی ثبت مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵(تغییر نرخ بازده پیش بینی شده از ۲۰درصد به ۱۶ درصد) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲(افزایش حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱(تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه برای هر سرمایه گذار،تغییر حداقل مدت زمان سرمایه گذاری) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴(تصویب صورتهای مالی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تغییر در بند هزینه های صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷(تغییر رکن متولی صندوق،تغییر در بند هزینه های صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ آگهی مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ (تغییر رکن متولی صندوق،تغییر در بند هزینه های صندوق) تغییرات امیدنامه