صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اهداف صندوق

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

ردیف

موضوع سرمایه‌گذاری

توضیحات

1

اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 75 %  از کل دارایی‌های صندوق

1-1

اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه

حداقل 40 %  از کل دارایی‌های صندوق

1-2

اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 40 %  از کل دارایی‌های صندوق

1-3

اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر 30 %  از کل دارایی‌های صندوق

1-4

اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور

حداقل 25 %  از کل دارایی‌های صندوق

1-5

اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول

حداکثر 20% از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری در هر ورقه از  10 درصد کل دارایی‌های صندوق و همچنین 30 درصد کلاوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد.

1-6

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 40%  از کل دارایی‌های صندوق

2

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حداقل 15% و حداکثر 25%  از کل دارایی‌های صندوق

2-1

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر                                   

حداکثر 5 %  از سهام و حق تقدم سهام منتشره

2-2

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهم

حداکثر 5 %  از کل دارایی‌های صندوق

2-3

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت

حداکثر 5 %  از کل دارایی‌های صندوق

2-4

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5 %  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

2-5

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

2-6

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها

حداکثر 5 %  از کل دارایی‌های صندوق

3

واحد‌های سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری»

حداکثر 5 % از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30 % از تعداد واحد‌های صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.