صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲,۰۰۱,۹۵۵,۵۴۲ ۵۹ ۱۱۷,۸۹۰,۲۹۲,۲۱۳
۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۲,۰۸۲,۲۲۲,۹۵۴ ۵۷ ۱۱۸,۳۴۲,۱۱۰,۴۸۵
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱,۸۴۵,۶۰۱,۳۸۷ ۶۴ ۱۱۷,۳۲۲,۲۸۲,۲۵۴
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱,۴۹۲,۹۵۱,۱۰۳ ۵۹ ۸۸,۰۵۷,۸۹۳,۴۳۵
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱,۳۴۶,۳۵۹,۷۸۳ ۵۷ ۷۶,۴۶۳,۰۷۵,۵۲۱
۶ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱,۲۸۴,۲۲۹,۹۸۷ ۶۰ ۷۷,۰۷۵,۰۲۹,۸۳۶
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۱,۳۰۱,۱۱۵,۳۳۷ ۵۵ ۷۱,۴۰۵,۳۶۹,۷۷۴
۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱,۴۲۱,۰۲۶,۴۲۲ ۵۶ ۷۹,۷۰۹,۸۹۸,۸۷۷
۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۱,۳۸۸,۲۲۷,۰۵۴ ۵۷ ۷۹,۷۵۱,۶۹۵,۸۶۵
«123»