صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۸۷۴,۵۳۸ ۵.۶۴ ۳,۱۴۶,۹۷۵ ۸.۳۲ ۳,۰۱۵,۹۶۳ ۸.۱۱ ۳,۰۴۴,۵۷۳ ۷.۱
سایر سهام ۲,۰۰۰,۵۲۷ ۶.۰۲ ۳,۷۳۱,۰۴۳ ۹.۸۶ ۳,۱۰۳,۲۸۷ ۸.۳۴ ۲,۸۷۲,۸۱۱ ۶.۷
اوراق مشارکت ۱۰,۵۳۵,۰۲۴ ۳۱.۷۱ ۱۵,۱۰۶,۶۶۱ ۳۹.۹۴ ۱۵,۱۶۸,۱۹۰ ۴۰.۷۷ ۱۷,۲۳۴,۲۳۴ ۴۰.۲
اوراق سپرده ۱۸۶,۳۴۴ ۰.۵۶ ۱,۹۳۳,۳۷۹ ۵.۱۱ ۱,۹۲۰,۱۰۹ ۵.۱۶ ۱,۹۰۶,۶۳۰ ۴.۴۵
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۸,۲۷۵,۵۹۲ ۵۵.۰۱ ۱۳,۲۰۰,۵۲۶ ۳۴.۹ ۱۳,۲۴۳,۵۵۶ ۳۵.۵۹ ۱۷,۰۸۳,۲۰۷ ۳۹.۸۵
سایر دارایی‌ها ۲۹۳,۱۹۷ ۰.۸۸ ۳۷۴,۸۶۷ ۰.۹۹ ۴۴۸,۵۳۲ ۱.۲۱ ۴۲۰,۸۳۲ ۰.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۷۰,۳۴۳ ۰.۵۱ ۳۳۱,۸۶۸ ۰.۸۸ ۳۰۷,۱۲۵ ۰.۸۳ ۳۰۶,۷۷۳ ۰.۷۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد