صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱-(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دوره۳ ماهه منتهی به۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت امید انصار سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱-(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰-(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت امید انصار سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دوره ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱-(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱-(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰-(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰-(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت امید انصار سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ (اصلاحیه) دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت امید انصار سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ( حسابرسی شده - اصلاح شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت امید انصار سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ( حسابرسی شده - اصلاح شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ صورت مالی ۳ماهه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری امید انصار برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای سال مالی منتهی به ۳۰آبان ماه ۱۴۰۰ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت امید انصار سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت امید انصار سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ گزارش عملکرد صندوق امید انصار ۹ماهه منتهی به ۳۱مرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صورت مالی ۳ماهه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای سال مالی منتهی به ۳۰آبان ماه ۱۳۹۹ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای سال مالی منتهی به ۳۰آبان ماه ۱۳۹۹ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۸.۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۹۹.۰۵.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۹۹.۰۵.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۵/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۴/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۹۹.۰۲.۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصارمنتهی به تاریخ ۱۳۹۹.۰۲.۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۳/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۹۹.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصارمنتهی به تاریخ ۱۳۹۹.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۲/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۲/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۱/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاریبادرآمد ثابت امیدانصارمنتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ صورت مالی صندوق سرمایه گذاریبادرآمد ثابت امیدانصارمنتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصارمنتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰( حسابرسی شده)اصلاحی دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ صورت مالی صندوق سرمایه گذاریبادرآمد ثابت امیدانصارمنتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاریبادرآمد ثابت امیدانصارمنتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ صورت مالی صندوق سرمایه گذاریبادرآمد ثابت امیدانصارمنتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاریبادرآمد ثابت امیدانصارمنتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸۷.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی شده)(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد صندوق سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صورت های مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۱.۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۱.۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ گزارش عملکرد سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سال مالی (حسابرسی نشده)۱۳۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ صورت های مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ گزارش عملکرددوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سال مالی ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت امید انصار منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ صورتهای مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۹۵.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصارمنتهی به تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۱.۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ گزارش عملکرد صندوق سال مالی ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود