صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ 1401/05/19 ساعت 18:00(تغییر بند "و" ماده 22 اساسنامه) ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
2 دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ 1401/05/19 ساعت 18:00 (تغییر بند"و"ماده 22 اساسنامه) ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
3 پرداخت سود منتهی به دوره 1401/05/15 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
4 دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ 1401/05/30 ساعت 14:00 (تغییر آدرس تارنمای صندوق) ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
5 تصمیمات مجمع صندوقمجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ 1401/04/18 ساعت 14:00 (تغییر هزینه نرم افزار، متولی و حق الزحمه حسابرس) ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
6 لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ 1401/04/18 ساعت 14:00 (تغییر هزینه نرم افزار، متولی و حق الزحمه حسابرس) ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
7 پرداخت سود منتهی به دوره 1401/04/15 ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
8 دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ 1401/04/18 ساعت 14:00 (تغییر هزینه نرم افزار و متولی) ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
9 تصمیمات مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ 1401/03/16 ساعت 14:00 (تغییر رکن متولی و مدیر ثبت) ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
10 تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ 1401/03/16 ساعت 14:30 (تغییر رکن متولی و مدیر ثبت و حد نصاب ترکیب دارایی) ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
سایز صفحه