صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 دعوتنامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار مورخ 1403/05/06 ساعت 10:30(تغییر اساسنامه مسؤلیت حسابرس) ۱۴۰۳/۰۴/۲۴
2 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامدثابت امید انصار مورخ1403/04/23 ساعت8 صبح (تغییر هزینه متولی) ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
3 دعوتنامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1403/4/23ساعت 08:00 ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
4 تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار بادرآمد ثابت اميد انصار مورخ 1403/01/25 (تغییر ساعت صدور و ابطال) ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
5 تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار بادرآمد ثابت اميد انصار مورخ 1402/08/30(مجمع سال مالی منتهی به 1402/08/30) ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
6 تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار بادرآمد ثابت اميد انصار مورخ 1402/09/19(افزايش سقف ) ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
7 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت امید انصار روز یکشنبه مورخ 1402/02/09 ساعت 08:30 ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
8 دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز یکشنبه مورخ 1403/02/09 ساعت 08:30(تغییر هزینه ارکان) ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
9 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامدثابت امید انصار مورخ1403/01/25 ساعت8 صبح (تغییر ساعت صدور و ابطال) ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
10 دعوتنامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1403/01/25ساعت 08:00 ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
سایز صفحه