صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
راهنمای سرمایه‌گذاری
راهنمای سرمایه گذاری

 

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری
١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم مشخصات سرمایه گذار به همراه فرم پذیره‌نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری فرم پذیره نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایه گذاری
٢) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه  فرم احراز هویت
٣) افتتاح حساب متمرکز در صورت نداشتن حساب نزد بانک ملت
3) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق  
4)دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر  

5)تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار

6)ارائه مدارک هویتی/فرم احراز هویت اشخاص حقوقی /حقیقی خارجی

7)فرم پذیره نویسی اشخاص حقوقی/حقیقی خارجی

8) فرم ابطال اشخاص حقوقی/ حقیقی خارجی

 

 

فرم احراز هویت

فرم پذیره نویسی

فرم ابطال

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری
١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
٢) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر
٣) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است
٤) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی
٥) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی
فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحد سرمایه گذاری


توجه : قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری بر اساس قیمت ابطال روز پس از ارایه درخواست ابطال محاسبه می شود. هزینه ثابت ابطال هرگواهی سرمایه گذاری ٢٠,٠٠٠ ریال است.

فرم اصلاح اطلاعات هویتی سرمایه گذار

فرم تغییر اطلاعات تماس

فرم تغییر مشخصات حساب بانکی

فرم درخواست عودت وجه 

فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری از محل سود تقسیمی ماهانه

فرم درخواست تمکن مالی

فرم درخواست نامه مالیاتی

فرم درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری متوفی