صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/23 1,034,251 1,033,255 1,081,061 47,806 0 334,849,170 0 270,572,793 64,276,377 66,413,889,882,073
2 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/22 1,033,568 1,032,551 1,079,954 47,403 0 334,849,170 0 270,572,793 64,276,377 66,368,606,323,261
3 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/21 1,032,864 1,031,847 1,079,287 47,440 170,378 334,849,170 3,076,755 270,572,793 64,276,377 66,323,413,498,504
4 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/20 1,032,116 1,031,143 1,076,575 45,432 242,091 334,678,792 231,236 267,496,038 67,182,754 69,275,009,724,357
5 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/19 1,031,419 1,030,439 1,076,298 45,859 194,057 334,436,701 138,401 267,264,802 67,171,899 69,216,552,754,579
6 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/18 1,030,717 1,029,735 1,075,776 46,041 310,602 334,242,644 95,257 267,126,401 67,116,243 69,111,946,811,507
7 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/17 1,030,018 1,029,031 1,075,485 46,454 754,822 333,932,042 1,391,424 267,031,144 66,900,898 68,843,130,110,593
8 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/16 1,029,301 1,028,328 1,073,219 44,891 0 333,177,220 0 265,639,720 67,537,500 69,450,695,700,402
9 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/15 1,028,578 1,027,624 1,072,293 44,669 0 333,177,220 0 265,639,720 67,537,500 69,403,153,910,620
10 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/15 1,050,397 1,049,443 1,094,112 44,669 0 333,177,220 0 265,639,720 67,537,500 70,876,754,623,120
11 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/14 1,049,693 1,048,740 1,093,474 44,734 3,085,037 333,177,220 334,114 265,639,720 67,537,500 70,829,261,940,759
12 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/13 1,049,030 1,048,036 1,094,689 46,653 212,095 330,092,183 14,320 265,305,606 64,786,577 67,898,651,140,289
13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/12 1,048,328 1,047,332 1,094,248 46,916 2,118,853 329,880,088 1,468,887 265,291,286 64,588,802 67,645,908,270,361
14 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/11 1,047,630 1,046,628 1,094,070 47,442 3,106,879 327,761,235 1,025,051 263,822,399 63,938,836 66,920,199,110,691
15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/10 1,046,960 1,045,924 1,094,681 48,757 116,423 324,654,356 157,830 262,797,348 61,857,008 64,697,729,406,424
16 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/09 1,046,263 1,045,220 1,093,992 48,772 0 324,537,933 0 262,639,518 61,898,415 64,697,479,023,948
17 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/08 1,045,553 1,044,516 1,093,378 48,862 0 324,537,933 0 262,639,518 61,898,415 64,653,868,663,604
18 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/07 1,044,850 1,043,813 1,092,675 48,862 93,176 324,537,933 15,634 262,639,518 61,898,415 64,610,352,126,793
19 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/06 1,044,147 1,043,108 1,092,007 48,899 0 324,444,757 0 262,623,884 61,820,873 64,485,866,484,418
20 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1403/04/05 1,043,416 1,042,405 1,091,440 49,035 139,509 324,444,757 1,046,416 262,623,884 61,820,873 64,442,381,183,317