صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/18 1,030,016 1,027,628 1,028,526 898 0 210,635,282 0 186,769,638 23,865,644 24,525,008,562,941
2 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/17 1,029,502 1,027,176 1,027,988 812 0 210,635,282 0 186,769,638 23,865,644 24,514,219,338,309
3 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/16 1,028,863 1,026,538 1,027,362 824 0 210,635,282 20,964 186,769,638 23,865,644 24,498,983,408,958
4 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/15 1,045,631 1,043,308 1,044,144 836 0 210,635,282 0 186,748,674 23,886,608 24,921,092,326,772
5 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/15 1,028,223 1,025,900 1,026,736 836 0 210,635,282 0 186,748,674 23,886,608 24,505,274,254,708
6 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/14 1,044,976 1,042,661 1,043,400 739 0 210,635,282 0 186,748,674 23,886,608 24,905,627,118,054
7 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/13 1,044,339 1,042,025 1,042,776 751 0 210,635,282 11,775 186,748,674 23,886,608 24,890,433,674,414
8 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/12 1,043,700 1,041,387 1,042,151 764 0 210,635,282 16,340 186,736,899 23,898,383 24,887,462,086,035
9 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/11 1,043,268 1,040,955 1,041,488 533 0 210,635,282 21,966 186,720,559 23,914,723 24,894,151,358,073
10 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/10 1,042,624 1,040,292 1,040,835 543 0 210,635,282 16,407 186,698,593 23,936,689 24,901,147,991,670
11 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/09 1,041,874 1,039,548 1,040,096 548 0 210,635,282 14,461 186,682,186 23,953,096 24,900,386,669,575
12 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/08 1,041,039 1,038,720 1,040,034 1,314 0 210,635,282 0 186,667,725 23,967,557 24,895,583,345,243
13 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/07 1,039,982 1,037,667 1,038,982 1,315 0 210,635,282 0 186,667,725 23,967,557 24,870,337,999,006
14 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/06 1,039,346 1,037,031 1,038,358 1,327 0 210,635,282 9,840 186,667,725 23,967,557 24,855,099,987,546
15 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/05 1,038,706 1,036,393 1,037,732 1,339 0 210,635,282 19,176 186,657,885 23,977,397 24,849,996,406,382
16 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/04 1,038,113 1,035,801 1,037,152 1,351 0 210,635,282 21,217 186,638,709 23,996,573 24,855,682,358,051
17 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/03 1,037,268 1,034,959 1,036,319 1,360 0 210,635,282 13,804 186,617,492 24,017,790 24,857,436,329,143
18 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/02 1,036,257 1,033,920 1,034,765 845 0 210,635,282 64,839 186,603,688 24,031,594 24,846,753,763,094
19 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/05/01 1,035,595 1,033,256 1,034,111 855 0 210,635,282 0 186,538,849 24,096,433 24,897,785,153,635
20 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1401/04/31 1,034,957 1,032,614 1,033,461 847 0 210,635,282 0 186,538,849 24,096,433 24,882,322,064,144