صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع صندوقمجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ 1401/04/18 ساعت 14:00 (تغییر هزینه نرم افزار، متولی و حق الزحمه حسابرس)
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع صندوقمجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مورخ 1401/04/18 ساعت 14:00 (تغییر هزینه نرم افزار، متولی و حق الزحمه حسابرس)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست